Menu:

Citat från den gemensamma kursplanen för Sveriges Waldorf-förskolor och skolor


"I centrum för waldorfpedagogiken står människan som kroppsligt, själsligt och andligt väsen. Det är förskolans och skolans uppgift att i samarbete med hemmet efter bästa förmåga kärleksfullt befordra den växande människans utveckling till fri och ansvarstagande individ i ett demokratiskt samhälle. Härvid används utvecklandet av barnets och den unga människans kunskaper och färdigheter som pedagogisk metod. För att kunna förverkliga detta skall pedagogen ständigt sträva efter fördjupad kunskap om den växande människan. Det är pedagogens och övrig personals uppgift att etiskt förebildligt utgöra en fostrande omgivning för barn i förskolan. Målet för denna fostran är individens frihet."